Teri Ego to do din ki khani ha par meri akad khandani hai.